Zwroty

Klientowi przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania zakupionego towaru. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu, którego wzór zamieszczamy w Regulaminie, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

Towar należy dostarczyć na adres: FPH „BLENDER” ul. Olsztyńska 5f, 14-100 Ostróda.

Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Szczegółowy opis procedury zwrotów znajduje się w Regulaminie.

Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@nomlilo.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: FPH „BLENDER” ul. Olsztyńska 5f, 14-100 Ostróda.

Zgłoszenie można przesłać na formularzu, którego wzór znajduje się w Regulaminie.

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. 

Szczegółowy opis procedury reklamacji znajduje się w Regulaminie.